Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uchylenie zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 15/2013
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość o uchyleniu przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział VII Wydział Gospodarczy z dnia 3 czerwca 2011 r. wydanego w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Midston Developments Ltd i zmienionego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lipca 2011 r, w którym wstrzymano wykonanie uchwały nr 24 podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej, "Uchwała o warrantach") (por. raport bieżący nr 17/2011 z dnia 25 maja 2011 r. i raport bieżący nr 23/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.). Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne. W związku z powyższym Spółka przystąpi do wykonania Uchwały o Warrantach.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                 Wojciech Faszczewski    2013-08-07 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda      2013-08-07 
czw 08, sierpień 2013 12:02 Opublikował: Szymon Janucik