Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Tekst jednolity Statutu

Raport bieżący nr 16/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą tekst jednolity statutu Spółki uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 24 podjętą w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A (por. raport bieżący nr 17/2011 z dnia 25 maja 2011 r., raport bieżący nr 23/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz raport bieżący nr 15/2015 z dnia 8 sierpnia 2013 r.). Statut Spółki w brzmieniu ustalonym tekstem jednolitym będzie obowiązywać po zarejestrowaniu zmian statutu przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 (b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-08-14 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-08-14 

Załączniki

  1. Statut
śro 14, sierpień 2013 18:17 Opublikował: Szymon Janucik