Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 17/2013

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA oświadcza, że Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r Grupy Kapitałowej PEPEES, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości 30 sierpnia 2013 r. zgodnie z §83 ust. 3 oraz §89 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (zwane dalej: Rozporządzeniem) zawierać będzie: - półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES, - półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki PEPEES S.A. - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES - oświadczenia Zarządu zgodnie z z §89 ust. 1, pkt 4 i 5 Rozporządzenia - raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego - raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-08-26 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-08-26 
wto 27, sierpień 2013 15:10 Opublikował: Szymon Janucik