Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sad oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności w sprawie emisji warrantów

Raport bieżący nr 19/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, że Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy oddalił pozwy Midston Developments Limited i Perła Browary Lubelskie S.A o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: (por. raport bieżący nr 17/2011 oraz raporty bieżące nr 25/2011 i nr 26/2011). Wyrok Sądu Okręgowego nie jest prawomocny. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-10-07 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-10-07 
pon 07, październik 2013 16:04 Opublikował: Szymon Janucik