Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych

Raport bieżący nr 2/2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 31.01.2014 r. raportu bieżącego numer 1/2014 dotyczącego terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2014, Zarząd PEPEES S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2013 z dnia 21 marca 2014 roku na dzień 28 lutego 2014 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie. Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-02-26
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
śro 26, luty 2014 17:20 Opublikował: Szymon Janucik