Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wpis warunkowego podwyższenia kapitału do KRS

Raport bieżący nr 5/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, że w dniu 21 marca 2014 r. Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") dokonał wpisu: (i) informacji o wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1.500.000 złotych oraz (ii) zmiany statutu Spółki poprzez dodanie Art. 8a odnoszącego się do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A (por. raport bieżący nr 17/2011 oraz raporty bieżące nr 25/2011, nr 26/2011 i nr 19/2013). W ramach warunkowego podwyższenia może być objętych do 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda, z których przysługiwać będzie do 25.000.000 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki tj. ok. 23,14% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-24 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-03-24 
pon 24, marzec 2014 21:21 Opublikował: Szymon Janucik