Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 11/2014Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz jego podmiotu dominującego RUBICON PARTNERS S.A. o nabyciu w dniach 27 i 28 marca 2014 r. w drodze nowej emisji 12.000.000 akcji Spółki stanowiących 12,63% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, co skutkowało przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie akcjonariusz Rubicon Partners Corporate Finance SA informuje, że w dniu 28 marca 2014 roku dokonał sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 8.700.000 akcji Spółki stanowiących 9,16% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu w/w transakcji akcjonariusz posiada 3.300.000 akcji Spółki które stanowią 3,47 % udziału w kapitale i dają prawo do 3 300 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 3,47 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-04-01
Członek Zarządu Krzysztof Homenda 2014-04-01
wto 01, kwiecień 2014 10:53 Opublikował: Szymon Janucik