Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Raport bieżący nr 17/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Spółki Akcyjnej ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął: (i) uchwałę nr 525/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 7 maja 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 (sześć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 7 maja 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPEPES00018. (ii) uchwałę nr 526/2014 w sprawie szczególnego oznaczenia na Głównym Rynku GPW akcji Spółki, gdzie Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji Spółki zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta" Powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-04-30
Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-04-30
czw 01, maj 2014 00:21 Opublikował: Szymon Janucik