Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sad Apelacyjny oddalił apelacje Midston i Perły

Raport bieżący nr 19/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, że Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny oddalił apelację Midston Developments Limited ("Midston") i Perła Browary Lubelskie S.A ("Perła") od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku oddalającego powództwa Midston i Perły o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: (por. raport bieżący nr 17/2011 oraz raporty bieżące nr 25/2011, nr 26/2011 i nr 19/2013). Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-05-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-05-28

śro 28, maj 2014 16:06 Opublikował: Szymon Janucik