Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Aneks do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014, informującego o podpisaniu znaczącej umowy, dotyczącej dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w gminie Miłakowo o łącznej powierzchni 412,3547ha, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku podpisano aneks nr 1 do Umowy ("Aneks"). Aneks został zawarty pomiędzy Spółką a osobą fizyczną. Zgodnie z postanowieniami Aneksu wydłużono okres dzierżawy do 16 lat oraz uzgodniono, że czynsz za pierwszy rok dzierżawy wynosi jeden złoty. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-07-24
Dyrektor Finansowy / Członek Zazrądu Krzysztof Homenda 2014-07-24

czw 24, lipiec 2014 12:25 Opublikował: Szymon Janucik