Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 24/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.("Spółka") informuje, że spółka w dniu 2 października 2014 roku nabyła od osoby fizycznej udziały Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego BRONISŁAW Sp. z o.o. ("Bronisław") stanowiące 33,06% jej kapitału podstawowego i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Zostało nabytych 529 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 złotych, za kwotę 790.000 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Źródłem finansowania nabytych aktywów finansowych są środki własne Emitenta. Przed nabyciem przedmiotowych udziałów, Spółka posiadała 817 udziałów, które stanowiły 51,06% w kapitale Bronisławia. Po nabyciu Spółka posiada 1.346 udziałów, które stanowią 84,125% kapitału podstawowego Bronisławia i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabytą inwestycję Zarząd traktuje jako długoterminową, ponieważ spółka PPZ BRONISŁAW prowadzi taką samą działalność jak PEPEES, tj. produkuje skrobię ziemniaczaną. Zarząd oświadcza, że pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a osobami zbywającymi udziały nie istnieją żadne powiązania, o których mowa w § 2. ust. 1, pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-10-02
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-10-02

czw 02, październik 2014 15:12 Opublikował: Szymon Janucik