Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 25/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 października 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 września 2014 r. (sygn. akt: BI.XII NS-REJ. KRS/004972/14/255), zgodnie z treścią którego Sąd w dniu 30 września 2014 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.980.000 zł do kwoty 5.700.000,00 zł, tj. o kwotę 720.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, nastąpiło w drodze emisji nowych akcji serii B w liczbie 12.000.000 sztuk o wartości nominalnej 0,06 zł każda, na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii B z pozbawieniem prawa poboru w całości. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 95.000.000. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski 2014-10-06

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-10-06

pon 06, październik 2014 19:35 Opublikował: Szymon Janucik