Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 27/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany w dniu 01.12.2014 aneks nr 2 do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (stosowna informacja została przekazana w Raporcie bieżącym nr 26/2014). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zwiększył Emitentowi i Bronisławowi wysokość kredytów o kwotę 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) do łącznej kwoty 57.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów złotych) dla Emitenta, Lublina i Bronisławia, według poniższego: 1. Emitentowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 21.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych), 2. Lublinowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) 3. Bronisławowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych). Na podstawie Aneksu nr 2 Emitent i spółki zależne zobowiązują się zawrzeć aneksy do umów zastawów rejestrowych w zakresie zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia. Od kwoty podwyższenia wartości kredytów Bank pobierze prowizję przygotowawczą. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-12-03
Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-12-03

śro 03, grudzień 2014 15:40 Opublikował: Szymon Janucik