Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji – zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 2/2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Pana Maksymiliana Macieja Skotnickiego o nabyciu w dniu 6 lutego 2015 r. w obrocie giełdowym na rynku regulowanym 942.631 akcji Spółki stanowiących 0,99% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Przed dokonaniem w/w transakcji akcjonariusz posiadał 17.889.457 akcji Spółki, co stanowiło 18,831% udziału w kapitale i dawało prawo do 17.889.457 głosów na walnym zgromadzeniu.
Po nabyciu przedmiotowych akcji akcjonariusz wraz z członkiem najbliższej rodziny posiada 19.532.088 akcji Spółki, które stanowią 20,56% udziału w kapitale i dają prawo do 19.532.088 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 20,56% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-02-13
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-02-13

pią 13, luty 2015 13:34 Opublikował: Szymon Janucik