Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 3/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał aneks nr 3 z dnia 19.02.2015 r. do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (Raport bieżący nr 26/2014 i 27/2014). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zwiększył Emitentowi i Bronisławowi wysokość kredytów o kwotę 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) do łącznej kwoty 59.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) dla Emitenta, Lublina i Bronisławia, według poniższego: 1. Emitentowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 8.500.000,00 PLN (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 21.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych), 2. Lublinowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
3. Bronisławowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).
Na podstawie Aneksu nr 3 Emitent i spółki zależne zobowiązują się zawrzeć aneksy do umów zastawów rejestrowych w zakresie zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia. Od kwoty podwyższenia wartości kredytów Bank pobierze prowizję przygotowawczą. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-02-23
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-02-23
pon 23, luty 2015 14:41 Opublikował: Szymon Janucik