Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. podpisana została pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3 ("Bank") umowa, na podstawie której Bank udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości 9.822.581,00 PLN, na okres do 25 lutego 2022 r. Środki pozyskane z tego kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie 74% kosztów netto budowy suszarni skrobi, węzła rozładunku oraz stacji uzdatniania wody. Uruchomienie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany w równych ratach, płatnych każdego miesiąca w dniach wymagalności odsetek. Pierwsza rata będzie płatna w najbliższym dniu wymagalności odsetek po dniu , w którym upłynął okres uruchomienia kredytu.
Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie: - hipoteka umowna łączna do kwoty 14.733.872,00PLN, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od Kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości 0,1% wartości kredytu, a w przypadku przedterminowej spłaty 0,5%.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitału własnego Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).


Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-02-25
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-02-25

śro 25, luty 2015 15:18 Opublikował: Szymon Janucik