Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 5/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2014 i nr 22/2014, informujących o podpisaniu znaczącej umowy, dotyczącej dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w gminie Miłakowo o łącznej powierzchni 412,3547ha, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisano aneks nr 2 do Umowy ("Aneks"). Aneks został zawarty pomiędzy Spółką a osobą fizyczną. Zgodnie z postanowieniami Aneksu wydłużono okres dzierżawy do 17 lat oraz uzgodniono, że czynsz za pierwszy rok dzierżawy wynosi 1 złoty, za drugi rok 494.826 zł oraz za następne 15 lat - 11.133.576,90 zł. Razem wysokość czynszu za 17 lat dzierżawy - 11.628.403,90 zł. Kwota 11.133.577,90 zł została zapłacona w roku 2014. Pozostała do zapłaty suma w wysokości 494.826 złotych zostanie uiszczona po połowie w dwóch ratach, I rata do 25 marca 2015 r. i II rata do 30 kwietnia 2015 r. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).


Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-03-20
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-03-20

pią 20, marzec 2015 15:55 Opublikował: Szymon Janucik