Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany do porządku obrad WZ

Raport bieżący nr 8/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. (raport bieżący nr 7/2015), wskazanych poniżej spraw:
(i) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki;
(ii) podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
(iii) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
Akcjonariusz uzasadnił żądanie podjęcia uchwał określonych w pkt (i) i (ii) koniecznością umożliwienia Spółce pozyskania finansowania dla założonych projektów inwestycyjnych. Obecna sytuacja rynkowa Spółki powinna umożliwiać Zarządowi bardziej elastyczne reagowanie
i finansowanie pojawiających się możliwości inwestycyjnych, w szczególności związanych
z dokonywaniem zakupu środków trwałych, technologii oraz ich finansowaniem. Długotrwałe procedury bankowe często uniemożliwiają maksymalizację efektów w tym zakresie. Punkt (iii) został zaproponowany z uwagi na fakt, iż skład Rady Nadzorczej powinien być reprezentatywny dla nowego składu akcjonariatu.
Projekty uchwał nie zostały załączone do wniosku.
Treść zmienionego porządku obrad jest następująca:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014;
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014;
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i "PEPEES" S.A. za rok 2014;
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2014;
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały o zmianie art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3
Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał scaleniu akcji i zmianie statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki;
12. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w statucie Spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
14. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-08
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-08

pią 08, maj 2015 17:44 Opublikował: Szymon Janucik