Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 10/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks nr 4 do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (Raport bieżący nr 26/2014, 27/2014, 3/2015). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zwiększył Emitentowi i Bronisławowi wysokość kredytów o kwotę 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych) do łącznej kwoty 66.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych) dla Emitenta, Lublina i Bronisławia, według poniższego:
1. Emitentowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 13.800.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 21.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych),
2. Lublinowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
3. Bronisławowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.200.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).
Postanowieniami aneksu zostały zmienione okresy dostępności dla kredytu rewolwingowego udzielonego Emitentowi i Bronisławowi. Od kwoty podwyższenia wartości kredytów Bank pobierze prowizję przygotowawczą. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
W związku ze zwiększeniem kwoty kredytów do wysokości 66 mln złotych, zawarto również aneksy do umów zastawów rejestrowych w zakresie zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 85.500.000 złotych .
Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-11
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-11

pon 11, maj 2015 16:32 Opublikował: Szymon Janucik