Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Projekty uchwal w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza, który złożył żądanie zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. (raport bieżący nr 7/2015 i 8/2015), przytoczone poniżej projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Na podstawie art. 15 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czapli, Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz Pana Piotra Tarachy z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwala się, że Rada Nadzorcza następnej kadencji będzie składać się z [5] Członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poniższy projekt jest zgłoszony do głosowań nad wszystkimi kandydatami:
UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki [***].
Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki [***].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wszystkie projekty uchwał oraz uzupełniony formularz znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce WZ/WZ 2015.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 4 i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-21
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-21

czw 21, maj 2015 13:47 Opublikował: Szymon Janucik