Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 14/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr VII/78/2015 z 20 maja 2015 r. Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza Spółki, jako organ uprawniony na podstawie art. 20.2 Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. zostanie zawarta z firmą Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa ("Mazars"), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 186. Wybór firmy Mazars Audyt Sp. z o.o został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług Mazars w zakresie przeglądu i badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pepees oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i 2014. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-27

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-27

śro 27, maj 2015 14:44 Opublikował: Szymon Janucik