Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Skarga kasacyjna Perły przyjęta do rozpoznania przez Sad Najwyższy

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, że Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Perła Browary Lubelskie S.A ("Perła") od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny oddalającego apelację Perły od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku oddalającego powództwo Perły w części o stwierdzenie nieważności uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: (por. raport bieżący nr 17/2011 oraz raporty bieżące nr 25/2011, nr 26/2011, nr 19/2013 i 19/2014).
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-06-17
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-06-17

śro 17, czerwiec 2015 09:53 Opublikował: Szymon Janucik