Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu 19.08.2015 r. został podpisany aneks nr 6 do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (Raport bieżący nr 26/2014, 27/2014, 3/2015, 10/2015). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zobowiązał się do udzielenia Emitentowi i spółkom zależnym kredytów do kwoty 39.000 tys. złotych według poniższego:
1. Emitentowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych),
• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
• Kredyt Obrotowy w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych)
2. Lublinowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),
• Kredyt Obrotowy w kwocie 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
3. Bronisławowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
• Kredyt Obrotowy w kwocie 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
Dzień spłaty wszystkich kredytów: 31.08.2016 r.

Zmienione zostały również warunki finansowania kredytów, tj. zmianie uległa marża Banku.
Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą.

Zabezpieczenia:
- weksel in blanco,
- hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych)
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych,
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych,
- zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków, produktów skrobiowych i syropu glukozowego,
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów,
- przelew wierzytelności z tytułu należności od klientów do kwoty 5.750.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-08-20
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-08-20

czw 20, sierpień 2015 21:30 Opublikował: Szymon Janucik