Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 19.08.2015 r. umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/30412/15/206/CB. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 39.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych), według poniższego:
1. Emitentowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery milionów złotych),
• Kredyt Odnawialny do kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
• Kredyt Nieodnawialny w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych)
2. Lublinowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
• Kredyt Odnawialny do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),
• Kredyt Nieodnawialny w kwocie 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
3. Bronisławowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
• Kredyt Odnawialny do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
• Kredyt Nieodnawialny w kwocie 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
Okres kredytowania: 19 sierpnia 2025 r.
Pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 17 sierpnia 2016 roku.
Przeznaczenie kredytów:
Kredyty w Rachunku Bieżącym - na bieżącą działalność gospodarczą.
Kredyty Odnawialne - na finansowanie zakupu materiałów ziemniaków
Kredyty Nieodnawialne - na finansowanie zakupu materiałów do produkcji oprócz ziemniaków
Warunki finansowania:
Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję za pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytów
Zabezpieczenia:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych)
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych,
- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych,
- przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów,
- cesja generalna 40% należności przysługujących od kontrahentów
- oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-08-20
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-08-20

czw 20, sierpień 2015 21:34 Opublikował: Szymon Janucik