Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 5%

Raport bieżący nr 23/2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz"), który na podstawie art. 4 ust.1 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku jest reprezentowany przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie przekroczenia przez Fundusz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki, w wyniku rozliczenia w dniu 29 grudnia 2015 roku umowy zawartej poza rynkiem regulowanym nabycia 6.398.731 akcji Spółki.
Przed zmianą udziału Fundusz nie posiadał akcji Spółki.
Po zmianie udziału Fundusz posiada 6.398.731 akcji Spółki, stanowiących 6,7355 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 6.398.731 głosów, co stanowi 6,7355 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-12-31
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-12-31

Załączniki

  1. Epsilon
czw 31, grudzień 2015 16:52 Opublikował: Szymon Janucik