Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 1/2016
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał zawiadomienie (wysłane faxem 2 stycznia 2016 r.) od DEMEXX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("DEMEXX"), w sprawie zbycia w dniu 29 grudnia 2015 r. 6.398.731 akcji Spółki w wyniku rozliczenia umowy poza rynkiem regulowanym.
Przed zmianą DEMEXX posiadał 6.398.731 akcji Spółki stanowiących 6,7355 % kapitału zakładowego Spółki oraz 6,7355 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po w/w zmianie DEMEXX nie posiada akcji Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-01-04
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-01-04Załączniki

  1. Zawiadomienie o zbyciu
pon 04, styczeń 2016 09:57 Opublikował: Szymon Janucik