Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od TRADO-GPT Invest Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie ("TRADO"), w sprawie zbycia w dniu 09 marca 2016 r. 8.600.000 akcji Spółki w wyniku rozliczenia umowy poza rynkiem regulowanym.
Przed zmianą TRADO posiadała 8.600.000 akcji Spółki stanowiących 9,05 % kapitału zakładowego Spółki oraz 9,05 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po w/w zmianie TRADO nie posiada akcji Spółki i żadnego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-03-14
Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-03-14

Załączniki

  1. Zawiadomienie o zbyciu
pon 14, marzec 2016 17:23 Opublikował: Szymon Janucik