Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany do porządku obrad WZ

Raport bieżący nr 8/2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 maja 2015 r. (raport bieżący nr 7/2016), wskazanych poniżej spraw:
a) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 października 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
b) wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
Akcjonariusz uzasadnił żądanie podjęcia uchwał koniecznością umożliwienia Spółce pozyskania finansowania dla założonych projektów inwestycyjnych. W szczególności zgodnie ze statutem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe próby podwyższenia kapitału zakładowego nie znajdowały akceptacji akcjonariuszy z uwagi na wyłączanie prawa poboru. W tych okolicznościach podwyższenie kapitału zakładowego z prawem poboru pozwoli akcjonariuszom na zachowanie dotychczasowego parytetu a spółce pozyskanie finasowania. A w związku z faktem, iż Spółka z powodzeniem realizuje długofalową politykę rozwoju, powołanie dodatkowej osoby będącej dodatkowym wsparciem merytorycznym zarówno dla rady nadzorczej, jak też dla zarządu.
Treść zmienionego porządku obrad jest następująca:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 maja 2016 r.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2015;
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2015;
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i "PEPEES" S.A. za rok 2015;
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015;
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały o zmianie art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał o scaleniu akcji i zmianie statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 października 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał, uzupełnionych o uchwały proponowane przez akcjonariusza, znajduje się w załączniku.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-04-29
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-04-29

pią 29, kwiecień 2016 17:47 Opublikował: Szymon Janucik