Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panią Agatę Czerniakowską na członka Rady Nadzorczej. Życiorys zawodowy Pani Agaty Czerniakowskiej zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r poz.133 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-05-20

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-05-20

Załączniki

  1. Życiorys
pią 20, maj 2016 20:22 Opublikował: Szymon Janucik