Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza Spółki, jako organ uprawniony na podstawie art.20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., zostanie zawarta z firmą Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, 00-549 Warszawa ("Mazars"), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 186. Umowa z Mazars zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. Wybór firmy Mazars Audyt Sp. z o. o. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług Mazars w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdań finansowych Spółki za lata 2013, 2014 i 2015.
Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim ( Dz.U.z 2014 r., poz. 133 z pózn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-07-06

śro 06, lipiec 2016 12:15 Opublikował: Szymon Janucik