Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r.

2. Raport półroczny:

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 20 marca 2017 r.

Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie Zarząd PEPEES S.A informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-01-19

Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-01-19

czw 19, styczeń 2017 14:37 Opublikował: Szymon Janucik