Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2016 r. w całości na kapitał rezerwowy.
Zdaniem Zarządu Spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2016 na kapitał rezerwowy Spółki jest zgodne z długoterminowym interesem Spółki i dotychczasową strategią Grupy Pepees, której zamiarem jest budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie zysku zgodnie ze strategią Spółki.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 133
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-03-29
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-03-29

śro 29, marzec 2017 17:03 Opublikował: Szymon Janucik