Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


 

Zarząd Spółki PEPEES S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. otrzymał od Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10%, którego treść Spółka przekazuje poniżej:
"Niżej podpisani, działając w imieniu funduszu Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1000 (dalej również jako "Fundusz"), jako odpowiednio Wiceprezes Zarządu i Prokurent uprawnionej do zarządzania i reprezentowania Funduszu spółki pod firmą SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Krasińskiego 2A (01-601 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52, REGON 141340910,
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 – dalej: "Ustawa o ofercie") niniejszym zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: "Spółka") o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki polegającej na:
zmniejszeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmą
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (PPS)
poniżej progu 10%.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia poniżej przedstawiamy kolejno informacje wymagane na podstawie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
W dniu 5 kwietnia 2017 roku, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym, Epsilon FIZ AN zbył łącznie 4.660.000 (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) zdematerializowanych akcji Spółki o kodzie ISIN PLPEPES00018.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału, Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 9.931.449 akcji Spółki, co dawało 10,45% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.931.449 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 5.271.499 akcji Spółki, co stanowi 5,55% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.271.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 5,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa a art. 87 ust. 1 pkt 3 III.c) ustawy o ofercie.

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa a art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 5.271.499 akcji Spółki, co stanowi 5,55% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.271.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."


Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-12
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-12

śro 12, kwiecień 2017 08:42 Opublikował: Szymon Janucik