Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powzięte uchwały na ZWZ 25 kwietnia 2017 r.

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 r. wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-26
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-26

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
śro 26, kwiecień 2017 15:47 Opublikował: Szymon Janucik