Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzupełnienie Raportu bieżącego Powzięte uchwały na ZWZ 25 kwietnia 2017 r.

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. w uzupełnieniu raportu nr 8/2017 informuje, iż Pan Jeffrey Butcher zgłosił również sprzeciwy do uchwał nr 3, 4 i 5 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-27
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-27

czw 27, kwiecień 2017 07:35 Opublikował: Szymon Janucik