Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 17/2017
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Umowa dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., zostanie zawarta z firmą Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, 00-549 Warszawa ("Mazars"), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod nr 186. Umowa z Mazars zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.
Wybór firmy Mazars Audyt Sp. z o. o. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […]. Spółka korzystała z usług Mazars w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdań finansowych Spółki za lata 2013, 2014, 2015 i 2016.
Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zrządu Wojciech Faszczewski 2017-08-09
Członek Zarządu Tomasz Rogla 2017-08-09

śro 09, sierpień 2017 17:38 Opublikował: Szymon Janucik