Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 19/2017
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. umowy limitu kredytu wielocelowego (Umowa) zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław), (łącznie jako Kredytobiorcy) a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP, Bank).
Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi oraz jego ww. spółkom zależnym limit kredytowy wielocelowy do łącznej kwoty 46,5 mln zł dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 30 mln zł, Lublinowi – do 5 mln zł i Bronisławowi – do 11,5 mln zł. W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 0,5 mln zł i Bronisławowi – 0,5 mln zł
• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 10 mln zł, Lublinowi – 3 mln zł i Bronisławowi – 3 mln zł
• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 16 mln zł, Lublinowi – 1,5 mln zł i Bronisławowi – 8 mln zł
Limit został udzielony do 31 sierpnia 2018 roku.
Warunki finansowe Umowy przewidują oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża PKO BP, jak również nie może być niższa niż zero.

Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń zobowiązań Kredytobiorców wynikających z tytułu udzielonych kredytów oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawów rejestrowych na zapasach Kredytobiorców, zastawów rejestrowych na środkach trwałych należących do Kredytobiorców, przelewów wierzytelności oraz hipoteki umownej łącznej do kwoty nie niższej niż 58,5 mln zł na prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawie własności budynków przysługujących Lublinowi i Bronisławowi.
Ponadto każdy Kredytobiorca zobowiązał się złożyć, w terminie do dnia 30 września 2017 roku notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zgodnie z Umową warunkiem wykorzystania kredytów przez poszczególnych Kredytobiorców jest m.in. ustanowienie ww. zabezpieczeń, oraz dokonanie innych czynności formalno-prawnych uwzględniających standardy rynkowe w tym zakresie.
Umowa przewiduje również, że w okresie finansowania Kredytobiorcy będą zobowiązani do: (i) utrzymywania na określonym poziomie długu netto w stosunku do EBITDA, (ii) utrzymywania wskaźnika dźwigni (dług netto w stosunku do kapitału własnego powiększonego o kapitał mniejszości) na poziomie poniżej określonej wartości, które to wskaźniki finansowe podlegają badaniu w odstępach kwartalnych i będą wyliczane na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania Bank będzie uprawniony do obniżenia kwoty przyznanego limitu, albo wypowiedzenia Umowy wobec wszystkich Kredytobiorców. Zarząd Emitenta zobowiązał się ponadto do nierekomendowania wypłaty dywidendy bez zgody PKO BP.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków mogących skutkować jej wypowiedzeniem, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-08-10
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-08-10

czw 10, sierpień 2017 15:02 Opublikował: Szymon Janucik