Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

Raport bieżący nr 25/2017

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje o przystąpieniu, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r., do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki i podjęciu decyzji o ogłoszeniu w tym celu oferty zakupu akcji własnych ("Oferta").

Oferta oraz związane z nią dokumenty zostanie opublikowana na stronie internetowej spółki http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie

Przedmiotem Oferty będzie nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela oznaczonych kodem PLPEPES00018, reprezentujące łącznie 3,16% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Oferowana cena wyniesie 1,20 zł za akcję. Oferta będzie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Oferta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferta zostanie ogłoszona 15 listopada 2017 r. Zapisy w ramach Oferty będą przyjmowane w okresie od 17 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji w wyniku Oferty to 8 grudnia 2017 r. Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu.

Szczegółowe zasady i warunki oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Oferty zostaną przedstawione w dokumentacji Oferty zamieszczonej na stronie internetowej Spółki. Oferta nie będzie stanowiła wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-11-15
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-11-15

Załączniki

  1. Oferta
śro 15, listopad 2017 08:29 Opublikował: Szymon Janucik