Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
1. Raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. - 16 listopada 2018 r.
2. Raport półroczny:
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 14 września 2018 r.
3. Raporty roczne:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 29 marca 2018 r.
Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie Zarząd PEPEES S.A informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-31 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-01-31 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 31, styczeń 2018 09:05 Opublikował: Szymon Janucik