Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj.Dz. U. z 2014 r poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-16 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-02-16 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 16, luty 2018 15:36 Opublikował: Szymon Janucik