Strona główna » O firmie » Wydarzenia » Ogłoszenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019, spółki ZPZ „LUBLIN” Sp.  z o.o. z siedzibą w Lublinie za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019,

spółki PPZ „Bronisław” Sp. z o.o. z siedzibą w Bronisławiu za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019, spółki CHP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnach Wawrzyńcach za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań w/w spółek i sprawozdania skonsolidowanego.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez wyżej wymienione spółki.  Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą „PEPEES” stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent

- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzone dla Zarządów Spółek listy intencyjne dotyczące napotkanych problemów.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia 
i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania 
i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz 
w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty.

Składana oferta winna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych spółek publicznych,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 • informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),

 • polisę ubezpieczeniowa OC zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 • oświadczenie, że:

 1. spełnione zostały wymagania niezależności, o których mowa w art. 69–73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

 2. nie istnieją zagrożenia dla niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

 3. oferent dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

 4. osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;

 • wykaz spółek notowanych na rynku regulowanym, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 5 lat,

 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki, harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki,

 

 • ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych,

 • projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych.

 

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Łomży przy ulicy Poznańskiej 121, 18-402 Łomża, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego „PEPEES” w Łomży”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym aktem rejestrowym.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

2018-02-20 08:59 Opublikował: Szymon Janucik