Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Oddalenie powództwa Epsilon

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) oddalił powództwo EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie („Powód”) przeciwko Spółce o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności następujących uchwał podjętych w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 Uchwały nr 11 w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. za rok obrotowy 2016;
 Uchwały nr 24 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki;
 Uchwały nr 25 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych;
 Uchwały nr 26 w sprawie ustalenia listy uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym i premiowym;
 Uchwały nr 27 w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych;
 Uchwały nr 28 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych.
Orzeczenie Sądu jest nieprawomocne.
Szcegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-20 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-03-20 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 20, marzec 2018 15:39 Opublikował: Szymon Janucik