iso4217:PLNxbrli:sharesiso4217:PLN259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:OtherReservesMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:TreasurySharesMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:SharePremiumMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400AAH4FSBPE9CN792020-01-012020-12-31259400AAH4FSBPE9CN792021-01-012021-12-31259400AAH4FSBPE9CN792020-12-31259400AAH4FSBPE9CN792021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPEES

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

 

SPORZĄDZONE WEDŁUG

MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ

KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

 

 

PEPEES

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

INDEKS DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

1.INFORMACJE OGÓLNE3

2.WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EUR4

3.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE6

3.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ6

3.2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW7

3.3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM8

3.4 SKONSOLDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH9

4.INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZASADACH RACHUNKOWOŚCI I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU10

5.Zastosowanie standardów rachunkowości w 2021 roku23

6.Nowe standardy rachunkowości i interpretacje niezastosowane w niniejszym sprawozdaniu23

7.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości, korygowanie błędów i prezentacji24

8.Instrumenty finansowe24

9.Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności25

10.Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej29

11.Noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów49

12.Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych56

13.Pozycje warunkowe57

14.Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi57

15.Zarządzanie ryzykiem finansowym60

16.Zarządzanie kapitałem61

17.Przeciętne zatrudnienie w Grupie62

18.Wynagrodzenia biegłego rewidenta62

19.Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Grupy, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Grupy62

20.Ważne wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym63

21.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego64

22.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU64

 

 

PEPEES

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Informacja o grupie PEPEES

 

Nazwa Jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych, które to zmiany nastąpiły od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie wystąpiły zmiany

Siedziba jednostki: ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża

Forma prawna: spółka akcyjna

Państwo rejestracji: Polska

Adres zarejestrowanego biura jednostki: ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności: ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki: wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

Nazwa jednostki dominującej: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PEPEES („Grupa PEPEES”, „Grupa”) jest PEPEES S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”). Na dzień sporządzania niniejszego raportu dane Spółki przedstawiały się następująco:

 

Nazwa pełna:Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

Adres siedziby:18-402 Łomża, ul. Poznańska 121

Identyfikator:REGON: 450096365

Identyfikator NIP:7181005512

Organ rejestrowy:Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze:000038455

Forma Prawna:Spółka Akcyjna

Forma organizacyjna:Przedsiębiorstwo jednozakładowe

Podstawowy przedmiot działalności według działów PKD: 1062Z wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych.

Branża:spożywcza

Czas trwania:nieoznaczony

 

Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Krzysztof Rogala Członek Zarządu.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Maciej KalińskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz NowakowskiWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Malinowski Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Stankowski Członek Rady Nadzorczej

Piotr Marian TarachaCzłonek Rady Nadzorczej

Agata CzerniakowskaCzłonek Rady Nadzorczej

PEPEES

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Maciej Kaliński Przewodniczący Komitetu Audytu

Krzysztof StankowskiWiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Piotr Marian TarachaCzłonek Komitetu Audytu

Robert Malinowski Członek Komitetu Audytu

Tomasz NowakowskiCzłonek Komitetu Audytu

 

1.2.Skład Grupy PEPEES

Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Ogólne informacje dotyczące podmiotów powiązanych w Grupie Kapitałowej PEPEES

W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej PEPEES za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, poza Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. objęto konsolidacją następujące podmioty powiązane:

 

Nazwa

Siedziba

Przedmiot działalności

Sąd Rejestrowy

Udział Emitenta w kapitale (%)

Udział

w całkowitej liczbie głosów (%)

ZPZ LUBLIN Sp. z o.o.

Lublin

Produkcja i sprzedaż syropu ziemniaczanego oraz suszu ziemniaczanego, przetwórstwo owoców i warzyw

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS

82,38

82,38

Pepees Inwestycje

Sp. z o.o.

Łomża

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

100

100

PPZ BRONISŁAW S.A.

Bronisław

Wytwarzanie skrobi

i produktów skrobiowych

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS

84,125

84,125

Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o.

Łomża

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

100

100

Wszystkie spółki zależne zostały objęte konsolidacją metodą pełną.

Zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej PEPEES

W okresie sprawozdawczym doszło do zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta – na dzień 31.12.2021 r. spółka CHP Energia nie jest już podmiotem powiązanym. W dniu 18.03.2021 r. PEPEES sprzedała wszystkie posiadane udziały w spółce CHP Energia. Nabywcą udziałów jest ORLEN Południe S.A, spółka zależna od PKN ORLEN S.A.

PEPEES

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

2.WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EUR

 

Lp.

WYBRANE DANE FINANSOWE

W TYS PLN

W TYS PLN

W TYS. EUR

W TYS. EUR

Rok

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

I

Przychody ze sprzedaży ogółem

220 826

204 079

48 242

45 613

II

Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

(2 397)

6 313

(524)

1 411

III

Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej

(2 384)

6 270

(521)

1 401

IV

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

19 057

(118)

4 163

(26)

V

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

4 076

(5 165)

890

(1 154)

VI

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

490

(18 405)

107

(4 114)

VII

Przepływy pieniężne netto

23 623

(23 688)

5 161

(5 294)

VIII

Aktywa razem

353 489

364 838

76 855

79 058

IX

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

171 983

173 769

37 392

37 655

X

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR

(0,03)

0,07

(0,01)

0,01

XI

Całkowite dochody netto na jedną akcję w zł/EUR

(0,03)

0,07

(0,01)

0,02

XII

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR

1,81

1,83

0,39

0,40

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

-wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,

-wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,

-wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN,

wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN.

PEPEES

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

3.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Lp.

AKTYWA

Nota

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

A

Aktywa trwałe (długoterminowe)

172 744

181 307

1.

Rzeczowe aktywa trwałe

10.1

151 999

158 843

2.

Wartości niematerialne

10.2

184

499

3.

Prawa do aktywów

10.3

11 913

11 431

4.

Nieruchomości inwestycyjne

10.4

573

583

5.

Wartość firmy

10.5

1 320

3 095

6.

Inwestycje w pozostałych jednostkach

10.6

383

625

7.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10.22

6 372

6 231

B

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

180 745

183 531

I

Aktywa obrotowe inne niż aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży

180 745

165 284

1.

Zapasy

10.7

97 165

110 198

2.

Aktywa biologiczne

10.8

560

338

3.

Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności krótkoterminowe

10.9

33 922

27 872

4.

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

0

1 245

5.

Pozostałe aktywa finansowe

10.6

7 125

7 281

6.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10.10

41 973

18 350

II

Aktywa przeznaczone do sprzedaży

10.11

0

18 247

 

Razem aktywa

353 489

364 838

 

Lp.

PASYWA

Nota

Stan na dzień 31.12.2021 roku

Stan na dzień 31.12.2020 roku

A

Kapitał własny

175 053

175 422

I

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki

171 983

173 769

1.

Kapitał podstawowy

10.12

5 700

5 700

2.

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów

10.13

7 562

7 562

3.

Kapitał z aktualizacji wyceny

10.14

31 027

31 014

4.

Zyski zatrzymane

10.15

127 694

129 493

II 

Udziały niedające kontroli

3 070

1 653

B

Zobowiązania

178 436

189 416

I

Zobowiązania długoterminowe

36 728

39 373

1.

Kredyty i pożyczki

10.16

8 459

11 134

2.

Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu

10.17

16 496

16 062

3.

Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego

10.22

6 242

6 662

4.

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych

10.18

3 005

3 317

5.

Dotacje

10.19

2 086

2 198

6.

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

440

0

II

Zobowiązania krótkoterminowe

141 708

150 043

II a

Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

141 708

132 561

1.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

10.19

24 111

23 990

2.

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

0

76

3.

Kredyty i pożyczki

10.16

112 614

104 514

4.

Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu

10.17

4 455

3 616

5.

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych

10.18

528

365

II b

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

10.21

0

17 482

 

Razem pasywa

353 489

364 838

PEPEES

GRUPA KAPITAŁOWA PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

3.2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Lp.

Przychody i koszty

Zyski i straty

Nota

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

I

Przychody ze sprzedaży

11.1 11.2 11.3

220 826

204 079

II

Koszt własny sprzedaży

11.4

(179 282)

(151 939)

III

Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)

41 544

52 140

1.

Koszty sprzedaży i marketingu

11.4

(15 580)

(11 441)

2.

Koszty ogólnego zarządu

11.4

(33 819)

(32 238)

3.

Pozostałe przychody operacyjne

11.7

2 736

3 092

4.

Pozostałe koszty operacyjne

11.8

(573)

(875)

IV

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(5 692)

10 678

1.

Koszty finansowe

11.9

(3 499)

(4 090)

2.

Przychody finansowe

11.10

5 464

3 608

V

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(3 727)

10 196

 

Podatek dochodowy

11.11

521

(2 699)

VI

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(3 206)

7 497

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

(199)

(1 291)

Zysk (strata) netto, w tym:

(3 405)

6 206

- przypadający akcjonariuszom spółki dominującej

(2 397)

6 313

 

- przypadający udziałom nie sprawującym kontroli

(1 008)

(107)

VII

Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem

18

(53)

1.

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

0

0

Inne całkowite dochody które zostaną przeklasyfikowane do wyniku, przed opodatkowaniem

0

0

2.

Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

18

(53)

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowaniem

18

(53)

Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku

(5)

10

Inne dochody całkowite netto

13

(43)

VIII

Całkowite dochody ogółem, w tym

(3 392)

6 163

 

przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej

(2 384)

6 270

 

przypadająca udziałom nie sprawującym kontroli

(1 008)

(107)

IX

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą

(0,03)

0,07

 

- z działalności kontynuowanej

(0,03)

0,07

 

- z działalności zaniechanej

0,00

0,00

IX

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą

(0,03)

0,07

 

- z działalności kontynuowanej

(0,03)

0,07

 

- z działalności zaniechanej

0,00

0,00

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku

(dane w tys. PLN)

3.3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie

Kapitał podstawowy

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

Akcje własne

Kapitał z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

Razem kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej

Udziały nie dające kontroli

Razem kapitał własny

Stan na 1 stycznia 2021 roku

5 700

7 562

0

31 014

129 493

173 769

1 653

175 422

Zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

0

0

0

13

(1 799)

(1 786)

1 417

(369)

Zysk netto

0

0

0

0

(2 397)

(2 397)

(1 008)

(3 405)

Inne dochody całkowite

0

0

0

13

0

13

0

13

Całkowite dochody

0

0

0

13

(2 397)

(2 384)

(1 008)

(3 392)

Dywidenda

0

0

0

0

0

0

0

0

Inne korekty konsolidacyjne

0

0

0

0

598

598

2 425

3 023

Stan na 31 grudnia 2021 roku

5 700

7 562

0

31 027

127 694

171 983

3 070

175 053

 

Wyszczególnienie

Kapitał podstawowy

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

Akcje własne

Kapitał z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

Razem kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej

Udziały nie dające kontroli

Razem kapitał własny

Stan na 1 stycznia 2020 roku

5 700

7 562

0

31 057

134 454

178 773

1 768

180 541

Zmiany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

0

0

0

(43)

(4 961)

(5 004)

(115)

(5 119)

Zysk netto

0

0

0

0

6 313

6 313

(107)

6 206

Inne dochody całkowite

0

0

0

(43)

0

(43)

0

(43)

Całkowite dochody

0

0

0

(43)

6 313

6 270

(107)

6 163

Dywidenda

0

0

0

0

(11 400)

(11 400)

0

(11 400)

Inne korekty konsolidacyjne

0

0

0

0

126

126

(8)

118

Stan na 31 grudnia 2020 roku

5 700

7 562

0

31 014

129 493

173 769

1 653

175 422

 

 

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

3.4 SKONSOLDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - metoda pośrednia

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(3 727)

10 196

II

Korekty razem

21 762

(3 996)

1.

Amortyzacja

15 191

15 485

2.

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

106

321

3.

Koszty z tytułu odsetek

2 449

2 296

4.

Przychody z tytułu odsetek

0

(35)

5.

Przychody z tytułu dywidend

(200)

(75)

6.

(Zysk) strata z tytułu dz. inwestycyjnej

(5 541)

(586)

7.

Zmiana stanu rezerw

2 442

487

8.

Zmiana stanu zapasów

13 033

(24 305)

9.

Zmiana stanu aktywów biologicznych

(222)

(16)

10.

Zmiana stanu należności

(2 871)

601

11.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

(1 383)

7 057

12.

Zmiana stanu dotacji

(112)

(3 434)

13.

Otrzymane dopłaty

(1 036)

(1 104)

14.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

(163)

(198)

15.

Inne korekty

69

(490)

Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)

18 035

6 200

Zapłacony podatek dochodowy

1 022

(6 318)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

19 057

(118)

B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

1.

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1 055

3 663

2.

Z aktywów finansowych w tym odsetki

26

0

3.

Otrzymane dywidendy

200

75

4.

Przychody z papierów wartościowych

254

18

5.

Sprzedaż udziałów

1 380

0

6.

Spłata udzielonych pożyczek

6 371

443

7.

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(3 013)

(8 366)

8.

Zakup udziałów

0

(998)

9.

Zakup praw majątkowych

(2 197)

0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

4 076

(5 165)

C.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

87 889

77 646

2.

Otrzymane dopłaty

1 775

1 104

3.

Spłaty kredytów i pożyczek

(83 121)

(79 325)

4.

Odsetki od kredytów i pożyczek

(1 923)

(2 189)

5.

Zwrot dopłaty

(80)

0

6.

Płatności z umów leasingu

(4 050)

(4 241)

7.

Dywidenda i inne wypłaty na rzecz akcjonariuszy

0

(11 400)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

490

(18 405)

D.

Razem przepływy pieniężne przed zmianami z tytułu różnic kursowych

23 623

(23 688)

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0

5

Razem przepływy pieniężne netto

23 623

(23 683)

E.

Środki pieniężne na początek okresu

18 350

42 033

F.

Środki pieniężne na koniec okresu (E+/- D)

41 973

18 350

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

0

1 500

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

4.INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZASADACH RACHUNKOWOŚCI I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

4.1.Informacje dotyczące okresów sprawozdawczych

Prezentowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31  grudnia 2021 roku, a porównywalne dane finansowe i noty objaśniające obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4.2.Podstawa sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z:

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,

w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami - zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie uległy zmianom w stosunku do zasad, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 roku i później.

Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a  wszystkie wartości, o  ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.

Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową PEPEES w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. Kapitałową PEPEES.

4.3.Zmiany zasad rachunkowości i prezentacji

Grupa nie zmieniała stosowanych uprzednio zasad rachunkowości, z wyjątkiem zastosowania poniższych nowych lub zmienionych, standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku.

4.4.Korekty błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

4.5.Oświadczenie o zgodności

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

4.6.Zasady konsolidacji

Spółki Grupy Kapitałowej PEPEES za okres sprawozdawczy i okresy porównywalne zostały skonsolidowane metodą pełną.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co  sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości. W celu uzgodnienia jakichkolwiek rozbieżnych zasad wprowadza się korekty.

W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zysków i strat powstałych na operacjach dokonanych między jednostkami, zawartych w wartościach podlegających konsolidacji aktywów i pasywów. Ponadto wyłączeniu podlegała wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach jednostek zależnych.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono na podstawie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz  dodatkowych not objaśniających spółek objętych konsolidacją.

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzono na podstawie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, zestawień zmian w kapitałach własnych oraz  dodatkowych not objaśniających spółek objętych konsolidacją.

4.7.Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji Grupy Kapitałowej PEPEES jest złoty polski. Aktywa i  zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych zostały przeliczane na dzień bilansowy po kursie wymiany stosowanym przez bank, z którego usług Grupa korzysta. Wszystkie różnice kursowe są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za dany okres.

4.8.Rzeczowe aktywa trwałe

W momencie przejścia na MSR Grupa przyjęła wartość godziwą środków trwałych wycenionych przez rzeczoznawcę jako zakładany koszt.

Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak  również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z  sytuacji finansowej wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia zwiększany jest o opłaty oraz dla określonych aktywów o koszty finansowania zewnętrznego. Grupa stosuje amortyzację liniową. Amortyzacja dotycząca środków trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez oszacowany okres rzeczywistego wykorzystania tych środków, używając metody liniowej. Okresy użytkowania dla  poszczególnych grup środków trwałych wynoszą:

- budynki i budowle 10 - 40 lat

- maszyny i urządzenia 2 - 20 lat

- środki transportu 3 - 8 lat

- wyposażenie stałe i sprzęt 2 - 15 lat.

Okresy użytkowania zostały na dzień bilansowy zweryfikowane i zaktualizowane.

Grunty własne nie podlegają amortyzacji.

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży (likwidacji ) rzeczowych aktywów trwałych określa się jako różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje w  skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według kosztu pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

4.9.Wartości niematerialne

Wartości niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Grupa nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

 

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 

(a) Znaki towarowe i licencje

Znaki towarowe i licencje posiadają ograniczone (skończone) okresy ekonomicznej użyteczności i  wykazywane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu historycznego pomniejszonego o  dotychczasowe umorzenie. Amortyzację nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia kosztu przez szacowany okres ekonomicznej użyteczności (2-10 lat).

 

b) Oprogramowanie komputerowe

Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do używania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania (2-10 lat).

Koszty związane z tworzeniem lub utrzymaniem programów komputerowych spisywane są w koszty z  chwilą poniesienia.

c) Prawo do emisji zanieczyszczeń

Uprawnienia do emisji CO2 ujmowane są jako wartości niematerialne, które nie podlegają amortyzacji, lecz podlegają analizie pod kątem utraty wartości.

Zakupione jednostki uprawnień do emisji są ujmowane w cenie nabycia zaś otrzymane nieodpłatnie w  wartości nominalnej, czyli w wartości zerowej.

Na szacowaną emisję CO2 w okresie sprawozdawczym tworzy się rezerwę w ciężar kosztów działalności podstawowej.

Na podstawie zweryfikowanego rocznego raportu, o którym mowa w art. 57 ust. 3 ustawy o handlu emisjami, wyłącza się z ewidencji wykorzystane i umorzone prawa do emisji. Rozchód uprawnień ujmowany jest według metody pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (FIFO).

4.10.Wartość firmy

Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę wartości godziwej efektywnie przekazanej zapłaty za udziały Grupy w przejmowanej jednostce nad kwotę netto możliwych do zidentyfikowania ujętych aktywów i  zobowiązań jednostki przejmowanej.

Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.

Dla celów testowania utraty wartości wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki Grupy generujące przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty wartości raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli wartość odzyskiwalna ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka proporcjonalnie do wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

W chwili zbycia jednostki zależnej lub podlegającej wspólnej kontroli przypadającą na nią część wartości firmy uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia.

4.11.Prawa do aktywa (Prawo wieczystego użytkowania gruntów)

Począwszy od 01.01.2019 roku Grupa wdrożyła Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 „Leasing:”, który wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca ujmował aktywa i zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy, chyba że bazowy składnik aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, który odzwierciedla jego obowiązek dokonywania opłat leasingowych. Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do  użytkowania i odsetki od zobowiązania z tytułu leasingu.

Do 31.12.2018 r. Grupa traktowała posiadane prawo wieczystego użytkowania gruntów jako leasing operacyjny, ujmując opłaty wnoszone z tego tytułu w zysku lub stracie okresu, którego dotyczyły. Począwszy od 01.01.2019 r. prawo wieczystego użytkowania zostało zakwalifikowane przez Grupę jako umowa leasingu, zgodnie z MSSF 16.

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zaliczki na dzierżawę nieruchomości prezentowane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Prawa do  aktywów”.

4.12.Nieruchomości inwestycyjne

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z  czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości.

Nieruchomości inwestycyjne na dzień przejścia na MSR wycenione zostały w wartości godziwej i ta wartość jest stosowana jako zakładany koszt. Każdą nową nieruchomość wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Amortyzację wylicza się przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej. Nie amortyzuje się gruntów.

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży (likwidacji) nieruchomości inwestycyjnych określa się jako różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje w  skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

4.13.Instrumenty finansowe

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. Grupa kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z trzech kategorii określonych w MSSF 9:

wyceniane w zamortyzowanym koszcie,

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite.

Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Grupa klasyfikuje należności z tytułu dostaw i usług, udzielone pożyczki, pozostałe należności, lokaty oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Grupa wycenia aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Należności długoterminowe podlegające pod zakres MSSF 9 są dyskontowane na dzień bilansowy.

Należności z tytułu dostaw i usług z terminem zapadalności poniżej 12 miesięcy są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o ewentualny odpis z tytułu oczekiwanej straty.

Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się wszystkie instrumenty finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub jako wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, a także te w  przypadku których Grupa podjęła decyzję o takiej klasyfikacji w celu wyeliminowania niedopasowania księgowego.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Grupa kwalifikuje do tej kategorii udzielone pożyczki, które nie zdały testu umownych przepływów pieniężnych oraz instrumenty pochodne będące aktywami, o ile nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.

Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały (w tym przychody z  tytułu odsetek oraz dywidend otrzymane z instrumentów kapitałowych notowanych na aktywnym rynku.).

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w wartości godziwej przez inne całkowite dochody - są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy jak i sprzedaż aktywów finansowych, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek.

Zyski i straty na składniku aktywów finansowych stanowiącym instrument kapitałowy, dla którego zastosowano opcje wyceny do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ujmuje się w  pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem przychodów z tytułu otrzymanych dywidend.

Zgodnie z MSSF 9 Grupa monitoruje zmiany ryzyka kredytowego związanego z poszczególnymi składnikami aktywów finansowych oraz dla każdego z nich dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły na wartości.

4.14.Zapasy

Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto. Koszt wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty projektowe, surowce, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie i odnośne wydziałowe koszty produkcji (oparte o normalne zdolności produkcyjne), nie obejmuje natomiast kosztów finansowania zewnętrznego. Zapasy materiałów i towarów są wyceniane przy wykorzystaniu metody średniej ważonej.

Na dzień bilansowy wycena zapasów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. według ceny nabycia lub ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w zależności od tego która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do  zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj.  koszty sprzedaży, marketingu itp.). W przypadku, gdy cena nabycia jest wyższa niż cena sprzedaży możliwa do uzyskania, Grupa tworzy odpisy aktualizujące w ciężar kosztów sprzedanych produktów.

4.15.Aktywa biologiczne

Spółka Dominująca dzierżawi gospodarstwa rolne, na których uprawia rośliny jednoroczne, takie jak ziemniaki, rośliny bobowate (groch, bobik) oraz zboża. Składniki aktywów biologicznych wycenia się w momencie początkowego ujęcia oraz na koniec każdego okresu sprawozdawczego w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży z  uwzględnieniem stopnia dojrzałości roślin.

4.16.Należności krótko- i długoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i  wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Odpis z tytułu utraty wartości należności handlowych tworzy się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających z  pierwotnych warunków należności. Odpisy aktualizujące należności obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Odpisy dokonywane są w oparciu o analizę wiekową należności, analizę ściągalności oraz  od  skierowanych na drogę postępowania sądowego, likwidacyjnego lub upadłościowego.

4.17.Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Na dzień bilansowy środki pieniężne, kredyty bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa wyrażone w  walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu wymiany walut banku obsługującego Grupę. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w  pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

4.18.Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności, a także kredyt w rachunku bieżącym.

Lokaty terminowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Kredyt w rachunku bieżącym jest prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik krótkoterminowych kredytów i  pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych.

4.19.Zaliczki

W przypadku ponoszenia wydatków, dzięki którym przewiduje się osiąganie korzyści ekonomicznych przez kilka okresów obrotowych, zaś ich związek z przychodami może być określony tylko ogólnie i pośrednio, koszty ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów drogą systematycznego i  racjonalnego rozłożenia w czasie. Koszty ujmuje się niezwłocznie w  skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli poniesione wydatki nie przynoszą żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych.

4.20.Aktywa przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży

Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po niższej spośród dwóch wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.

4.21.Kapitał własny

Na kapitały własne składają się:

- kapitał podstawowy, który wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki wpisanej do KRS,

- kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,

- pozostały kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych,

- kapitał z aktualizacji wyceny, który tworzy się zgodnie z MSR,

- kapitał rezerwowy, który tworzy się zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych,

- zyski (straty) netto,

- zyski (straty) z lat ubiegłych - do tego kapitału odnosi się skutki błędów podstawowych oraz ujmuje się skutki finansowe zmiany polityki rachunkowości.

Wartość nominalna kapitałów Spółki (z wyjątkiem kapitału z aktualizacji) wynika z umów, statutów, a także pozostawionych w jednostce zysków lub niepokrytych strat.

4.22.Kredyty bankowe i pożyczki

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki (w tym również kredyty w rachunku bieżącym) księgowane są w wartości uzyskanych wpływów. Koszty finansowe (oprócz tych bezpośrednio związanych z  nabyciem

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

lub wytworzeniem rzeczowych aktywów trwałych), łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i  zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w  bieżącym okresie.

Kredyty o stopie oprocentowania poniżej rynkowych stóp procentowych dyskontuje się do poziomu rynkowego oprocentowania, a różnicę pomiędzy wartością zdyskontowaną a otrzymanymi wpływami wykazuje się jako dotacja rządowa.

Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Grupa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty zobowiązania, o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wówczas wykazuje się je jako zobowiązania długoterminowe.

4.23.Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub  ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

4.24.Odroczony podatek dochodowy

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą zobowiązaniową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a  ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach innej transakcji niż połączenie jednostek gospodarczych, która nie wpływa ani na wynik finansowy, ani na zysk (stratę) podatkowy - nie wykazuje się go.

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że  w  przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla  realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.

4.25.Świadczenia pracownicze

Przewidywane koszty świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.) zarachowywane są przez okres zatrudnienia przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Zyski i straty aktuarialne powstające z tytułu korekt założeń aktuarialnych ex post oraz zmian założeń aktuarialnych ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przez przeciętny, przewidywany, pozostały okres zatrudnienia pracowników, których dotyczą. Wycenę odnośnych zobowiązań przeprowadzają co pół roku niezależni aktuariusze.

Świadczenia pracownicze mogą również wystąpić z tytułu rozwiązania stosunku pracy przed normalnym terminem odejścia pracownika na emeryturę lub ilekroć pracownik zaakceptuje dobrowolnie rozwiązanie z nim stosunku pracy w zamian za te świadczenia. Grupa ujmuje świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli jest w sposób ewidentny zdecydowana rozwiązać stosunek pracy z pracownikami zgodnie z  istniejącym szczegółowym oficjalnym planem, bez możliwości wycofania się, albo jest zdecydowana wypłacić świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez siebie oferty zachęcającej do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia przypadające do  zapłaty powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego dyskontuje się do poziomu wartości bieżącej.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

4.26.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, jeżeli nie są instrumentem odsetkowym, wykazywane są w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. W przypadku, gdy wycena w skorygowanej cenie nabycia istotnie różni się od wyceny w kwocie wymaganej zapłaty, to wówczas zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.

4.27.Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.

4.28.Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane (wykonane) w całości lub częściowo, ale nie zostały zafakturowane bądź warunki zapłaty nie zostały formalnie uzgodnione z dostawcą. Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują również kwoty dotyczące naliczonego wynagrodzenia za urlop. Rozliczenia międzyokresowe bierne ujmuje się wówczas, gdy kwoty przyszłego zobowiązania i termin zapłaty można wiarygodnie oszacować.

4.29.Utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli przesłanki takie istnieją, Grupa ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w  kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania wartością bilansową.

Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za bieżący okres. Jeżeli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwanej nieprzekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z  tytułu utraty wartości składnika aktywów. Odwrócenie straty ujmuje się niezwłocznie w  skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

4.30.Leasing

Przez umowę leasingu rozumie się umowę, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do używania składnika aktywów przez uzgodniony okres.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard zastosowany przez Grupę MSSF 16 „Leasing”, który zastąpił dotychczasowy MSR 17 o tym samym tytule oraz towarzyszące mu interpretacje:

- KIMSF 4 Ustalenie czy umowa zawiera leasing;

- SKI 15 Leasing operacyjny - specjalne oferty promocyjne;

- SKI 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu.

 

W odniesieniu do leasingobiorców nowy standard wprowadza jednolity model księgowy dla umów leasingu oparty o koncepcję kontroli (korzyści + władza) i wymaga ujęcia aktywów (aktywa z tytułu użytkowania) oraz  zobowiązań z tytułu leasingu. Rozpoznawanym składnikiem aktywów nie jest użytkowany przedmiot, np. maszyna czy samochód tylko prawo do jego użytkowania. Nowy standard eliminuje pozabilansowe ujęcie leasingowanych aktywów, dla leasingobiorcy znika podział na leasing operacyjny i finansowy. W odniesieniu do leasingodawców MSSF 16 przenosi wymogi MSR 17. Leasingodawca nadal będzie klasyfikował umowy leasingu na leasing operacyjny i finansowy. Od  1  stycznia 2019 roku dodatkowo jako leasing traktowane są także umowy typu usługowego. Dotyczy to przede wszystkim umów najmu i dzierżawy powierzchni, prawa wieczystego użytkowania gruntów czy

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

umów quasi usługowych, jak umowy z zakresu IT, telekomunikacji, które są wykonywane przy użyciu środków trwałych (np. serwery, światłowody, itp.).

MSSF 16 wprowadza pewne uproszczenia i zezwala leasingobiorcom na niestosowanie wymogów dotyczących ujęcia, wyceny oraz prezentacji leasingu w stosunku do:

krótkoterminowych umów leasingu (okres umowy <1 rok od momentu rozpoczęcia umowy); zwolnienie stosuje się konsekwentnie w odniesieniu do poszczególnych klas aktywów stanowiących przedmiot leasingu.; przy określaniu okresu leasingu Grupa powinna wziąć pod uwagę opcję przedłużenia okresu leasingu, jeśli jest wystarczająco pewna, że wykona opcję przedłużenia lub nie wykona opcji zakończenia; każda umowa leasingu, która zawiera opcję zakupu aktywa automatycznie nie kwalifikuje się jako leasing krótkoterminowy;

umów leasingu, w przypadku których składnik aktywów będący przedmiotem leasingu ma niską wartość; rada MSR w Uzasadnieniu Wniosków podała, że maksymalna wartość aktywa kwalifikującego się do zwolnienia wynosi 5.000 USD (wartość początkowa nowego składnika aktywów, bez względu na wiek składnika objętego leasingiem).; zwolnienia nie stosuje się do pozycji oddanych w subleasing. Dopuszczalne zwolnienie dotyczące leasingu umów krótkoterminowych oraz leasingu aktywów nisko cennych ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z wdrożeniem nowego standardu bez wyraźnego osłabienia jakości informacji płynących ze sprawozdania finansowego. W takim wypadku leasingobiorca ujmuje opłaty leasingowe w rachunku wyników metodą liniową w okresie leasingu lub w inny systematyczny sposób, jeżeli jest on bardziej reprezentatywny.

 

W momencie zawarcia umowy Grupa ocenia czy umowa jest leasingiem lub czy zawiera leasing. Przez leasing należy rozumieć umowę lub część umowy, w której następuje przekazanie prawa do użytkowania składnika przez dany okres w zamian za wynagrodzenie. Ocena polega na sprawdzeniu czy w ramach umowy następuje przekazanie prawa sprawowania kontroli nad użytkowaniem danego składnika aktywów przez dany okres, to  znaczy czy przez cały okres użytkowania Grupy:

ma prawo do uzyskania zasadniczo korzyści ekonomicznych z użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów (element korzyści);

ma prawo do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów (element władzy).

 

Umowy leasingu, na mocy której następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka i  pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz  zobowiązaniach na  dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z  tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do  niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono.

Środki trwale użytkowane na mocy umów leasingu są amortyzowane według takich samych zasad jak  stosowane do własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że  Grupa uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub  okresu leasingu.

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

4.31.Uznawanie przychodów

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i  usług, po  pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i opusty, a także po pomniejszeniu o  podatek akcyzowy. Przychody ujmuje się w następujący sposób:

a) przychody ze sprzedaży produktów i towarów

Zgodnie z MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” od 1 stycznia 2018 r. Grupa ujmuje przychody z  umów z klientami w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym składnikiem aktywów, tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzania przekazanym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolności do niedopuszczania innych jednostek do rozporządzania składnikiem aktywów i  uzyskiwania z niego korzyści.

Jako zobowiązanie do wykonania świadczenia Grupa rozpoznaje każde, zawarte w umowie przyrzeczenie przekazania klientowi towaru, które można wyodrębnić lub grupy wyodrębnionych towarów, które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób przekazywane klientowi. Dla  każdego zobowiązania do wykonania świadczenia, jednostka Grupy ustala (na podstawie warunków umownych), czy będzie je realizować w miarę upływu czasu lub czy spełni je w  określonym momencie.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w wyniku finansowym jednorazowo, w określonym momencie czasu, zgodnym z momentem spełnienia zobowiązania do  wykonania świadczenia.

b) przychody ze sprzedaży usług

Zgodnie z MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” od 1 stycznia 2018 r. Grupa ujmuje przychody z  umów z klientami w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonej usługi nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym składnikiem aktywów, tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzania przekazanym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolności do niedopuszczania innych jednostek do rozporządzania składnikiem aktywów i  uzyskiwania z niego korzyści.

Jako zobowiązanie do wykonania świadczenia Grupa rozpoznaje każde, zawarte w umowie przyrzeczenie przekazania klientowi usługi, które można wyodrębnić lub grupy wyodrębnionych usług, które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób przekazywane klientowi. Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia, Grupa ustala (na podstawie warunków umownych), czy będzie je realizować w miarę upływu czasu lub czy spełni je w określonym momencie.

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w wyniku finansowym w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

-klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści ekonomiczne płynące ze świadczenia Grupy w  miarę jak wykonuje ona swoje zobowiązanie, lub

-w wyniku spełnienia zobowiązania przez Grupę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a kontrolę nad tym składnikiem w miarę jego powstawania lub  ulepszania, sprawuje klient, lub

-w wyniku spełnienia zobowiązania przez Grupę powstaje składnik aktywów, który nie ma alternatywnego zastosowania Grupy i jednocześnie Grupie przysługuje egzekwowalne prawo do  zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” dla sprzedaży produktów i towarów oraz sprzedaży usług

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

ustanowił tzw. Model Pięciu Kroków, które od 1 stycznia 2018 r. stosuje Grupa:

1.weryfikacja umów z klientami pod kątem kompletności i prawidłowości, uwzględniająca prawdopodobieństwo otrzymania zapłaty;

2.określenie przedmiotu umowy, czyli świadczenia Grupy na rzecz klientów (w niektórych przypadkach może być konieczność dokonania analizy kilku umów i ujęcia przychodów tak, jakby wynikały z jednej umowy zawartej z klientem);

3.określenie ceny transakcyjnej, czyli wynagrodzenia, którego otrzymanie jest oczekiwane przez Grupę, biorąc pod uwagę stały lub zmienny charakter ceny, jej formę (pieniężną i/lub niepieniężną), jak również wartość pieniądza w czasie w sytuacji, kiedy udzielono kontrahentowi dłuższego kredytu kupieckiego;

4.alokacja ceny wynikającej z umowy do poszczególnych świadczeń/zobowiązań wynikających z  umowy - przypisanie przychodów do poszczególnych świadczeń na bazie ich jednostkowej ceny sprzedaży, a w przypadku dyskonta oraz innych elementów zmieniających cenę dokonanie analizy, których świadczeń te elementy dotyczą i następnie odpowiednia ich alokacja;

5.ujęcie przychodu w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym w chwili, kiedy Grupa zrealizuje zobowiązanie w zakresie świadczenia (po przekazaniu kontrahentowi towarów lub wykonaniu usługi na jego rzecz).

W przychodach z umów z klientami w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są przychody powstające ze zwykłej działalności operacyjnej Grupy, tj. przychody ze  sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody z umów z klientami ujmuje się w kwocie równej cenie transakcyjnej (uwzględniającej wszelkie opusty i rabaty).

Cena transakcyjna odzwierciedla również zmianę wartości pieniądza w czasie, jeżeli umowa z  klientem zawiera istotny element finansowania, który określa się na podstawie umownych warunków płatności, bez względu na to czy został on wyraźnie określony w umowie. Uznaje się, że element finansowania jest istotny, jeżeli w momencie zawarcia umowy okres od momentu przekazania przyrzeczonego towaru lub usługi klientowi do momentu zapłaty za towar lub usługę przez klienta wyniesie więcej niż 1 rok.

 

Zgodnie z MSSF 15, jeśli wynagrodzenie określone w umowie obejmuje kwotę zmienną, Grupa oszacowuje kwotę wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta i zalicza do ceny transakcyjnej część lub całość kwoty wynagrodzenia zmiennego wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w  momencie, kiedy ustanie niepewność co do wysokości wynagrodzenia.

c) przychody z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się według zasady memoriałowej metodą efektywnej stopy procentowej. Gdy należność traci na wartości, Grupa obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwalnej, równej oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu, a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami z tytułu odsetek. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, ujmuje się według zasady kasowej lub zasady odzyskanego kosztu, w  zależności od okoliczności.

d) dywidendy

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do otrzymania płatności (pod  warunkiem, że zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość przychodu).

4.32.Pozostałe przychody operacyjne

Do pozostałych przychodów operacyjnych klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną Grupy. Do tej kategorii zalicza się np. zyski powstałe z tytułu sprzedaży aktywów trwałych, zyski z aktualizacji wyceny składników majątkowych, odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności, otrzymane odszkodowania, nadpłacone zobowiązania podatkowe z  wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych, itp.

4.33.Dotacje państwowe

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i  otrzyma takie dotacje.

Dotacje rządowe ujmuje się w wyniku systematycznie za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, których kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w  uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.

Dotacje rządowe należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy stają się wymagalne.

Korzyści wynikające z otrzymania kredytów preferencyjnych poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako dotacje i mierzone są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanych kredytów i  wartością godziwą kredytów ustalona z zastosowaniem odpowiedniej rynkowej stopy procentowej.

4.34.Koszty

Grupa prezentuje rachunek kosztów w układzie kalkulacyjnym. Do kosztów powstałych w wyniku podstawowej działalności zalicza się koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży i dystrybucji oraz koszty ogólnego zarządu.

4.35.Pozostałe koszty operacyjne

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i straty niezwiązane w sposób bezpośredni z  działalnością operacyjną Grupy. Kategoria ta obejmuje straty z tytułu zbycia aktywów trwałych, straty z  aktualizacji wartości aktywów i zobowiązań, odpisy aktualizujące wartość należności, przekazane darowizny, skutki wynikające z gwarancji i poręczeń itp.

4.36.Koszty finansowe

Koszty odsetek, dywidend i inwestycji są prezentowane w pozycji „koszty finansowe”.

4.37.Przychody finansowe

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetek od  działalności lokacyjnej i inwestycyjnej oraz zyski z tytułu różnic kursowych.

4.38.Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji Grupy, ponieważ nie występują akcje uprzywilejowane.

4.39.Szacunki i związane z nimi założenia

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia oparte na doświadczeniu historycznym oraz różnych innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z   innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione.

W okresie sprawozdawczym Grupa przeprowadzała testy na utratę wartości aktywów trwałych i nie stwierdziła utraty ich wartości.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów uwzględniają stopień utraty ich wartości.

Odpisy aktualizujące należności zostały zaktualizowane w wysokości uwzględniającej stopień ryzyka w  zakresie braku otrzymania płatności od odbiorców.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe zostały zaktualizowane w oparciu o  wyliczenia aktuarialne na 31.12.2021 r. Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową na poziomie średniej rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym wg stanu na dzień wyceny.

Aktualizacji rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dokonano na podstawie wielkości przewidywanych wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami obciążającymi pracodawcę za  niewykorzystane na dzień 31.12.2021 r. urlopy.

Grupa rozpoznaje składniki aktywów z tytułu podatków odroczonych przy założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na ich wykorzystanie.

Grupa dokonuje co roku weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności dla środków trwałych i wartości niematerialnych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce na dzień 31.12.2021 roku.

4.40.Rachunek przepływów pieniężnych

Grupa sporządza rachunek przepływów pieniężnych według metody pośredniej w podziale na  działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pochodzą przede wszystkim z działalności podstawowej. Nie zawierają zewnętrznych źródeł finansowania.

Przepływy z działalności inwestycyjnej to przede wszystkim:

-środki pieniężne zapłacone i otrzymane z tytułu nabycia (zbycia) rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz innych aktywów trwałych,

- środki pieniężne związane z nabyciem lub sprzedażą instrumentów kapitałowych,

-otrzymane dywidendy,

-pożyczki udzielone stronom trzecim,

-środki pieniężne z rozliczenia umów terminowych typu forward.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej dotyczą przede wszystkim zewnętrznych źródeł finansowania. Ujmowane są tu między innymi:

-wpływy z emisji akcji (w prezentowanym okresie nie wystąpiły),

-wydatki na zakup akcji własnych (w prezentowanym okresie nie wystąpiły),

-dywidendy i inne płatności na rzecz właścicieli akcji,

-zaciągnięcie i spłata kredytów i pożyczek,

-dotacje i wszystkie inne bezzwrotne wpływy pochodzące z obcego źródła finansowania.

4.41.Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności

W Grupie Kapitałowej PEPEES wyodrębniano wcześniej cztery segmenty, tj.: „przetwórstwo ziemniaków”, „produkcja energii elektrycznej”, „uprawy rolne połączone z hodowlą zwierząt” oraz „kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek”. Z chwilą sprzedaży udziałów spółki CHP Energia, należącej do segmentu „produkcja energii elektrycznej”, w Grupie pozostały trzy segmenty.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Do segmentu „uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt” przyporządkowuje się wszystkie aktywa i zobowiązania spółki Gospodarstwo Rolne Ponary, do segmentu „kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” przyporządkowuje się wszystkie aktywa i  zobowiązania spółki Pepees Inwestycje Sp. z o.o. a do segmentu „przetwórstwo ziemniaków” - wszystkie pozostałe aktywa i zobowiązania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W związku z tym, że spółka Ponary nie generowała w 2021 r. przychodów ze sprzedaży, segment „uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt” nie został wyodrębniony w przychodach i wynikach segmentów. Ze względu na wartość posiadanych przez spółkę Ponary gruntów trzeci segment został wyodrębniony w niniejszym sprawozdaniu wyłącznie na potrzeby zaprezentowania jego aktywów i  zobowiązań.

5.Zastosowanie standardów rachunkowości w 2021 roku

Zastosowanie nowych interpretacji i zmian standardów w 2021 roku nie miało wpływu na sytuację finansową Grupy Kapitałowej PEPEES.

6.Nowe standardy rachunkowości i interpretacje niezastosowane w niniejszym sprawozdaniu

Nowe standardy i interpretacje wchodzące w życie po dniu bilansowym (wydane przez „RMSR” i zatwierdzone do stosowania w UE, a które wchodzą w życie w późniejszym terminie):

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania zatwierdzone w UE w dniu 28 czerwca 2021 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),

Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – umowy rodzące obciążenia – koszt wypełnienia umowy zatwierdzone w UE w dniu 28 czerwca 2021 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),

Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych wraz ze zmianami do MSSF 3 zatwierdzone w UE w dniu 28 czerwca 2021 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” z późniejszymi zmianami do MSSF 17 zatwierdzone w UE w dniu 19 listopada 2021 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2018 - 2020)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16 oraz MSR 41) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 28 czerwca 2021 r. (zmiany do MSSF 1, MSSF 9 oraz MSR 41 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. Zmiany do MSSF 16 dotyczą jedynie przykładu ilustrującego, a zatem nie podano daty jej wejścia w życie.).

 

Nowe standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie do stosowania w Unii Europejskiej:

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Ujawnienia na temat stosowanej polityki rachunkowej (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),

Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja wartości szacunkowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań z pojedynczej transakcji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),

Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 po raz pierwszy – dane porównawcze (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później).

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.

Emitent nie zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

Zarząd jest w trakcie analizy, jaki wpływ powyższe zmiany będą miały na sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej.

7.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości, korygowanie błędów i prezentacji

Grupa Kapitałowa PEPEES nie korygowała błędów lat poprzednich. Grupa nie zmieniała stosowanych uprzednio zasad rachunkowości, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych, standardów oraz  interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub  po  1 stycznia 2021 roku.

8.Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, leasing, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Aktywa finansowe

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

Aktywa wyceniane w cenie nabycia

-

-

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

51 231

45 942

Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

31 657

25 100

Razem aktywa finansowe

82 888

71 042

 

Aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym jako:

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

Inwestycje w pozostałych jednostkach

383

625

Pozostałe aktywa finansowe

7 125

6 970

Należności z tytułu dostaw

24 959

19 161

Należności pozostałe

8 448

7 378

Udzielone pożyczki

-

311

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

41 973

18 350

Aktywa przeznaczone do sprzedaży*

-

18 247

Razem aktywa finansowe

82 888

71 042

 

*) W odniesieniu do aktywów spółki CHP Energia nastąpiła reklasyfikacja, polegająca na ich przeniesieniu do „Aktywów przeznaczonych do sprzedaży"

 

Zobowiązania finansowe

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

162 608

173 026

Razem zobowiązania finansowe

162 608

173 026

 

 

Zobowiązania finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym jako:

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

Długoterminowe kredyty i pożyczki

8 459

11 134

Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu

20 951

19 678

Zobowiązania z tytułu dostaw

15 916

14 609

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

112 614

104 514

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

4 668

5 609

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży*

-

17 482

Razem zobowiązania finansowe

162 608

173 026

 

*) W odniesieniu do zobowiązań spółki CHP Energia nastąpiła reklasyfikacja, polegająca na ich przeniesieniu do „Zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży”

9.Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności

Począwszy od 2021 r. Grupa Kapitałowa PEPEES wyodrębnia trzy segmenty, tj.: „przetwórstwo ziemniaków”, „uprawy rolne połączone z hodowlą zwierząt” i „kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek”. Do końca 2020 r. Grupa wyodrębniała czwarty segment - „produkcja energii elektrycznej”, który na dzień 31.12.2020 r. został zaprezentowany zgodnie z MSSF 5 jako działalność zaniechana.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

9.1.Informacje dotyczące produktów i usług

Grupa Kapitałowa PEPEES działa głównie w segmencie: „przetwórstwo ziemniaków”. W ramach tego segmentu wytwarza się:

skrobię ziemniaczaną, wykorzystywaną w gospodarstwach domowych oraz przez przemysł spożywczy, farmaceutyczny, papierniczy i włókienniczy,

kilka asortymentów glukozy, wykorzystywanej przez przemysł spożywczy, cukierniczy i farmaceutyczny,

maltodekstrynę, która jest istotnym składnikiem produktów sproszkowanych (lody, sosy, zupy, ekstrakty owocowe, posypki smakowe) oraz odżywek i preparatów witaminowo-mineralnych dla  dzieci i sportowców,

białko, które jest otrzymywane z soku komórkowego ziemniaka przez koagulację, oddzielenie i wysuszenie; stanowi cenny komponent mieszanek paszowych dla zwierząt i jest znakomitym zamiennikiem białka zwierzęcego,

szeroki asortyment syropów skrobiowych, znajdujących zastosowanie w przemyśle cukierniczym i piekarniczym,

grys ziemniaczany, płatki ziemniaczane, kostkę ziemniaczaną i pyzy; produkty wykorzystywane przez przemysł spożywczy.

 

Pozostałe rodzaje działalności dotyczą:

produkcji energii cieplnej, która jest wytwarzana przede wszystkim na własne potrzeby a część odsprzedawana sąsiadującym zakładom (na dzień 31.12.2020 r. segment ten został zaprezentowany zgodnie z MSSF 5 jako działalność zaniechana),

robót i usług,

sprzedaży niektórych towarów i materiałów,

uprawy i sprzedaży roślin jednorocznych,

kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rynek.

9.2.Przychody i wyniki segmentów

Segment

Przychody

Przychody

Zysk w segmencie

Zysk w segmencie

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Przetwórstwo ziemniaków

220 826

204 356

(7 919)

8 364

- w tym między segmentami

 

709

 

 

Produkcja energii elektrycznej (w 2020 r. działalność zaniechana – CHP Energia)

1 264

7 646

(184)

(1 234)

- w tym między segmentami

358

 

 

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

75

106

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

-

-

(11)

(9)

Przychody ze sprzedaży

222 090

210 935

(8 039)

7 227

Pozostałe przychody operacyjne

2 823

3 800

Pozostałe koszty operacyjne

(573)

(901)

Przychody finansowe

435

3 979

Zysk (strata) ze zbycia jednostki zależnej

5 029

 

Koszty finansowe

(3 601)

(5 200)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(3 926)

8 905

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

9.3.Aktywa i zobowiązania segmentów

Aktywa segmentów

Stan na 31 grudnia

2021 roku

Stan na 31 grudnia

2020 roku

Przetwórstwo ziemniaków

350 058

343 800

Produkcja energii elektrycznej (działalność zaniechana - w 2020 r. aktywa prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży)

-

18 247

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

3 360

2 556

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

71

235

Razem aktywa segmentów

353 489

364 838

 

 

Zobowiązania segmentów

Stan na 31 grudnia

2021 roku

Stan na 31 grudnia

2020 roku

Przetwórstwo ziemniaków

178 436

154 452

Produkcja energii elektrycznej (działalność zaniechana - w 2020 r. zobowiązania prezentowane jako zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży)

-

17 482

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

-

-

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

-

-

Razem zobowiązania segmentów

178 436

171 934

 

Do segmentu „produkcja energii elektrycznej” przyporządkowano na koniec poprzedniego roku wszystkie aktywa i zobowiązania spółki CHP Energia, które na dzień 31.12.2020 r zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako „Aktywa przeznaczone do sprzedaży" oraz „Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży”.

 

Do segmentu „uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt” przyporządkowuje się wszystkie aktywa i zobowiązania spółki Gospodarstwo Rolne Ponary, do segmentu „kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” przyporządkowuje się wszystkie aktywa i  zobowiązania spółki Pepees Inwestycje Sp. z o.o., natomiast do segmentu „przetwórstwo ziemniaków” - wszystkie pozostałe aktywa i zobowiązania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W związku z tym, że spółka Ponary nie generowała w 202 r. przychodów ze sprzedaży, segment „uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt” nie został wyodrębniony w przychodach i wynikach segmentów. Ze względu na wartość posiadanych przez spółkę Ponary gruntów trzeci segment został wyodrębniony w niniejszym sprawozdaniu wyłącznie na potrzeby zaprezentowania jego aktywów i  zobowiązań.

 

9.4.Pozostałe informacje o segmentach

Segment

Amortyzacja

Amortyzacja

Zwiększenie aktywów trwałych

Zwiększenie aktywów trwałych

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2020 rok

Przetwórstwo ziemniaków

15 136

14 014

3 358

9 352

Produkcja energii elektrycznej

(w 2020 r. działalność zaniechana)

233

1 439

-

12

Razem działalność kontynuowana

15 369

15 453

3 358

9 364

 

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

9.5.Przychody z podziałem na produkty

Przychody ze sprzedaży

Nazwa produktu lub usługi

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Skrobia

135 573

117 694

Białko

14 888

14 250

Glukoza

14 028

10 585

Maltodekstryna

20 668

22 575

Płatki ziemniaczane

6 506

5 568

Syropy skrobiowe

5 267

4 836

Susze ziemniaczane (grysik, kostka, pyzy)

12 000

12 295

Pasze i nawozy

-

257

Energia elektryczna

188

3 711

Prawa majątkowe (energia elektryczna i cieplna)

397

2 496

Towary i materiały

11 085

15 000

Usługi

1 490

1 668

Razem

222 090

210 935

 

9.6.Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej

Wyszczególnienie

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Polska, w tym

136 048

149 404

Skrobia

70 040

73 279

Białko

9 015

9 638

Glukoza

11 395

9 179

Maltodekstryna

14 241

18 085

Płatki ziemniaczane

3 930

3 964

Syropy skrobiowe

5 267

4 836

Susze ziemniaczane (grysik, kostka, pyzy)

11 934

12 211

Pasze i nawozy

-

257

Energia elektryczna

188

3 711

Prawa majątkowe (energia elektryczna i cieplna)

397

2 496

Towary i materiały

8 151

10 080

Usługi

1 490

1 668

Kraje UE - dostawy wewnątrzwspólnotowe, w tym:

15 897

12 984

Skrobia

8 042

5 918

Białko

1 599

1 588

Maltodekstryna

3 582

4 026

Glukoza

1 365

964

Płatki ziemniaczane

958

352

Susze ziemniaczane (grysik, kostka, pyzy)

66

74

Towary

285

62

Pozostałe kraje - eksport

70 145

48 547

Skrobia

57 491

38 497

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Białko

4 274

3 024

Glukoza

1 268

442

Maltodekstryna

2 845

464

Płatki ziemniaczane

1 618

1 252

Susze ziemniaczane (grysik, kostka, pyzy)

-

10

Towary

2 649

4 858

Razem

222 090

210 935

9.7.Informacje dotyczące głównych klientów

Grupa nie posiada klienta, od którego przychody ze sprzedaży przekroczyłyby 10% łącznych przychodów. Natomiast w grupie poszczególnych produktów istnieją klienci, których udział stanowi ponad 10% w sprzedaży danego produktu. I tak:

Powyżej 10% białka sprzedano do dwóch kontrahentów krajowych (odpowiednio 17,7% i 12,9%),

powyżej 10% maltodekstryny sprzedano do każdego z dwóch kontrahentów krajowych (odpowiednio 17,9% i 13,5%),

powyżej 10% syropu sprzedano do trzech kontrahentów krajowych (odpowiednio 27,2%, 24,4% i 16,8%).

10.Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

10.1.Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

a) środki trwałe, w tym:

150 678

150 379

- grunty

21 428

21 429

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

55 954

58 633

- urządzenia techniczne i maszyny

69 586

66 516

- środki transportu

3 011

3 062

- inne środki trwałe

699

739

b) środki trwałe w budowie

1 321

8 464

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

151 999

158 843

 

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

(WG GRUP RODZAJOWYCH)

grunty

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

Ogółem

Stan na 1 stycznia 2020

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

21 428

103 678

129 067

7 790

2 319

264 282

Umorzenie

0

45 045

62 551

4 728

1 580

113 904

Wartość księgowa netto

21 428

58 633

66 516

3 062

739

150 378

Rok 2020

Wartość brutto na początek okresu

22 528

107 387

140 400

8 308

4 913

283 536

Zwiększenia (z tytułu)

-

2 480

6 168

1 074

86

9 808

- z inwestycji

 

1 564

 

 

 

1 564

- z zakupu

 

916

1 981

659

86

3 642

- leasing

 

 

4 187

415

 

4 602

Zmniejszenia (z tytułu)

-

331

4 338

1 362

10

6 041

- sprzedaż

 

54

3 374

48

8

3 484

- likwidacja

 

277

964

1 314

2

2 557

Wyksięgowanie umorzenia sprzedanych i  zlikwidowanych środków trwałych

 

(276)

(1 262)

(1 191)

(10)

(2 739)

Amortyzacja

-

4 235

8 961

1 604

305

15 105

Wartość księgowa netto na koniec okresu

22 528

63 131

74 177

3 095

3 017

165 948

Stan na 31 grudnia 2020

Stan na koniec 2020 r. (przed reklasyfikacją środków trwałych CHP Energia do aktywów przeznaczonych do sprzedaży)

Wartość brutto

22 528

109 536

142 230

8 020

4 989

287 303

Umorzenie

-

46 405

68 053

4 925

1 972

121 355

Wartość księgowa netto

22 528

63 131

74 177

3 095

3 017

165 948

Reklasyfikacja środków trwałych CHP Energia do aktywów przeznaczonych do sprzedaży*

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

(1 100)

(5 858)

(13 163)

(230)

(2 670)

(23 021)

Umorzenie

-

(1 360)

(5 502)

(197)

(392)

(7 451)

Wartość księgowa netto

(1 100)

(4 498)

(7 661)

(33)

(2 278)

(15 570)

Stan na 31 grudnia 2020 (po reklasyfikacji)*

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

21 428

103 678

129 067

7 790

2 319

264 282

Umorzenie

0

45 045

62 551

4 728

1 580

113 904

Wartość księgowa netto

21 428

58 633

66 516

3 062

739

150 378

Stan na 1 stycznia 2021

Wartość brutto

21 428

103 678

129 067

7 790

2 319

264 282

Umorzenie

0

45 045

62 551

4 728

1 580

113 904

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Wartość księgowa netto

21 428

58 633

66 516

3 062

739

150 378

Rok 2021

Wartość brutto na początek okresu

21 428

103 678

129 067

7 790

2 319

264 282

Zwiększenia (z tytułu)

-

1 403

12 997

1 598

185

16 183

- z inwestycji

 

 

 

 

 

-

- z zakupu

 

1 403

12 438

569

185

14 595

- leasing

 

 

559

1 029

 

1 588

Zmniejszenia (z tytułu)

-

21

1 492

1 147

21

2 681

- sprzedaż

 

 

694

361

10

1 065

- likwidacja

 

21

798

786

11

1 616

Wyksięgowanie umorzenia sprzedanych i  zlikwidowanych środków trwałych

 

 

(603)

(933)

(20)

(1 556)

Amortyzacja

-

4 061

9 038

1 435

224

14 758

Wartość księgowa netto na koniec okresu

21 428

55 954

69 586

3 011

699

150 678

Stan na 31 grudnia 2021

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

21 428

105 060

140 572

8 241

2 483

277 784

Umorzenie

-

49 106

70 986

5 230

1 784

127 106

Wartość księgowa netto

21 428

55 954

69 586

3 011

699

150 678

 

*) W 2020 r. w odniesieniu do aktywów (w tym wszystkich środków trwałych) spółki CHP Energia nastąpiła reklasyfikacja, polegająca na ich przeniesieniu do "Aktywów przeznaczonych do sprzedaży"

 

W momencie przejścia na MSSF przyjęto wartość godziwą środków trwałych wycenionych przez rzeczoznawcę jako zakładany koszt. Różnicę z wyceny pomniejszoną o odroczony podatek dochodowy odniesiono na kapitał własny.

 

W okresie sprawozdawczym odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu.

 

Obciążenia rzeczowych aktywów trwałych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych:

-hipoteka umowna w kwocie 58.500 tys. PLN na rzecz Santander Bank Polska S.A.,

-hipoteka umowna w kwocie 58.500 tys. PLN na rzecz PKO Banku Polskiego S.A.,

-hipoteka umowna w kwocie 15.795 tys. PLN na rzecz PKO Banku Polskiego S.A.,

-zastaw rejestrowy na środkach trwałych w kwocie 9.822 tys. PLN na rzecz BNP PARIBAS.

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

W związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych zaciągnięto kredyty inwestycyjne, których niespłacona wartość na dzień sprawozdawczy wynosi 5.868 tys. PLN. Na dzień 31.12.2021 r. niespłacona wartość kredytów inwestycyjnych wynosiła 17.563 tys. PLN.

W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „pozostałe przychody operacyjne” ujęto odszkodowania otrzymane od firmy ubezpieczeniowej z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych spowodowane zdarzeniami losowymi w kwocie 99 tys. PLN (rok 2020: 92 tys. PLN).

 

10.2.Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 

184

203

- oprogramowanie komputerowe 

103

124

b) prawo do emisji gazów

-

296

Wartości niematerialne, razem

184

499

 

 

 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

nabyte koncesje, patenty, licencje, w tym: oprogramowanie komputerowe

Prawo do emisji gazów

Ogółem

Stan na 1 styczna 2020

 

 

 

 

 

Wartość brutto

-

-

671

202

873

Umorzenie

-

-

457

-

457

Wartość księgowa netto

-

-

214

202

416

Rok 2020

 

 

 

 

 

Wartość brutto na początek okresu

-

-

671

202

873

Zwiększenia (z tytułu)

-

-

15

927

942

- z zakupu

-

-

15

927

942

Zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

833

833

- wykorzystanie

 

 

-

833

833

Amortyzacja

-

-

26

-

26

Wartość księgowa netto na koniec okresu

-

-

203

296

499

Stan na 31 grudnia 2020

 

 

 

 

-

Wartość brutto

-

-

686

296

982

Umorzenie

-

-

483

-

483

Wartość księgowa netto

-

-

203

296

499

Rok 2021

Wartość brutto na początek okresu

-

-

686

296

982

Zwiększenia (z tytułu)

-

-

-

2 198

2 198

- z zakupu

 

 

 

2 198

2 198

Zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

2 494

2 494

- wykorzystanie

 

 

-

2 494

2 494

PEPEES

„PEPEES” S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

(dane w tys. PLN)

Amortyzacja

-

-

19

-

19

Wartość księgowa netto na koniec okresu

-

-

184

-

184

Stan na 31 grudnia 2021

Wartość brutto

-

-

686

-

686

Umorzenie

-

-

502

-

502

Wartość księgowa netto

-

-

184

-

184

Całą amortyzację wartości niematerialnych zawarto w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „koszty ogólnego zarządu”.

 

10.3.Prawa do aktywów

Szczegółowe informacje zaprezentowane zostały w nocie nr13.a) niniejszego sprawozdania.

 

10.4.Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne

Stan na 31 grudnia 2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

Nieruchomości inwestycyjne

573

583

Nieruchomości inwestycyjne, razem

573

583

Nieruchomości inwestycyjne prezentują wartość posiadanego przez Emitenta mieszkania w Poznaniu, które jest wynajmowane (373 tys. PLN) oraz wartość posiadanych przez PPZ Bronisław stawów położonych w Rojach, gmina Miłakowo (200 tys. PLN).

 

10.5.Wartość firmy

Wartość firmy z konsolidacji powstała z przejęcia spółek zależnych.

 

Nazwa spółki zależnej

Stan na 31 grudnia

2021 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

CHP Energia Sp. z o.o.

-

6 120

PPZ Bronisław Sp. z o.o.

486

486

Gospodarstwo Rolne PONARY Sp. z o.o.

879

879

Odpis wartości firmy w spółce CHP Energia Sp. z o.o.

-

(4 345)

Odpis wartości firmy w spółce Gospodarstwo Rolne PONARY Sp. z o.o.

(45)

(45)

Razem

1 320

3 095

 

Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości firmy i posiadanych aktywów finansowych w każdej ze spółek zależnych.

Test na utratę wartości aktywów w spółce ZPZ Lublin został przeprowadzony w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych („DCF”) bazującą na prognozach opracowanych przez zarząd spółki dla lat 2022-2026. Prognozy zarządu zakładają CAGR dla przychodów na poziomie 7,4% (wzrost przychodów w 2022 r. o 18%, po spadku nominalnej sprzedaży w 2021 r. o 3,9%, a w ujęciu realnym