Strona główna » O firmie » RODO

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

Polityka ochrony danych osobowych

obowiązująca w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Pani/ Pana danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża [dalej: Spółka], zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038455, NIP: 7181005512, numer telefonu +48 86 215 58 00, adres e-mail pepees@pepees.pl.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

Spóła aktualnie nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych. Jeżeli chciałaby Pani/ Pan skontaktować się ze Spółką w sprawie Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o informację na adres email: daneosobowe@pepees.pl

 1. W jakich celach przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. (np. umowy sprzedaży produktów) oraz współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych, w tym odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.

Za Pani/ Pana dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych, z wyłączeniem profilowania.

Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. prowadzenia kontaktów i ustaleń technicznych, finansowych, organizacyjnych, tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne, itp.).

Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

 1. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/ Pana dane osobowe?

W odniesieniu do umów zawartych ze Spółką, Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/ Pana zgody na takie przetwarzanie.

Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

W odniesieniu do umów zawartych z Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych może tez być art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora - np. w przypadku odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Podanie danych osobowych w celach współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych jest dobrowolne lecz może być niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 powyżej.

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/ Pana dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 1. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Jakie są Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/ Pana danych osobowych:

   1. żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych;

   2. sprostowania danych osobowych;

   3. usunięcia danych osobowych;

   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

   6. przenoszenia danych;

   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

2018-05-28 10:40 Opublikował: Szymon Janucik