Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

Akcjonariat stan na 28 czerwca 2019

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba akcji (szt)

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów (szt)

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)

 Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* 27 714 832 29,17 %  6 312 599 6,64 % 
Michał Skotnicki** 21 399 174 22,53 % 21 399 174 22,53 % 
Maksymilian Maciej Skotnicki** 20 703 282 21,79 % 20 703 282 21,79 % 
Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42 % 7 995 200 8,42 % 
 Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,46 % 6 133 100 6,46 % 
 Pozostali

11 054 412

11,64 %  11 054 412 11,64 % 
         
Ogółem 95 000 000 100 %   100 % 

 * Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

** Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.102.456 akcji/głosów co odpowiada 44,32% udziałowi w kapitale zakładowym oraz 57,21% w  liczbie uprawnionych głosach w Spółce.

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 95 000 000 akcji, w tym:

  • 83 000 000 akcji Serii A,
  • 12 000 000 akcji Serii B,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,06 zł.

czw 29, październik 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik