Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęło od EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie sporządzone zgodnie z art. 69 Ustawy zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści:
„Działając w imieniu SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305034, posiadającej NIP: 1070011452 oraz REGON: 141340910, o kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych (dalej jako: „Towarzystwo") zarządzającej i reprezentującej fundusz Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1000 (dalej jako: „Fundusz", „Akcjonariusz"),
na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r„ poz. 512 — dalej jako: „Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (dalej również jako: „Spółka") o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki polegającej na:
zwiększeniu dotychczas posiadanego przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmq Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedziba w Łomży o 2%,
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy koleino informacje wymagane na podstawie art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
W dniu 23 lipca 2018 roku, w wyniku rozliczenia transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 lipca 2018 roku, Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył zdematerializowane akcji spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (kod ISIN PLPEPES00018) w liczbie 13.497 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem).
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z łych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Przed zmianą udziału, której dotyczy zawiadomienie, Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 23.332.001 akcji Spółki, co dawało 24,56% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.332.001 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych informował Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółkę o osiągnięciu 22,57% w kapitale zakładowym Spółki (tj. 21.444.561 akcji) i 22,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. 21.444.561 głosów) w piśmie z dnia 1 grudnia 2017 r.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 23.345.498 akcji Spółki, co stanowi 24,57% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.345.498 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) Ustawy o Ofercie.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o Ofercie.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. &9b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie sq wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 23.345.498 akcji Spółki, co stanowi 24,57% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.345.498 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-07-25 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu 
2018-07-25 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Epsilon zawiadomienie
śro 25, lipiec 2018 14:31 Opublikował: Szymon Janucik