Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD NWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka"), informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (”Akcjonariusz”), zgłoszonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 stycznia 2019 r. (”NWZ”), Zarząd Spółki dokonał zmiany pierwotnie planowanego porządku obrad NWZ poprzez dodanie po punkcie 15, a przed punktem „Zamkniecie obrad”, następujących punktów:
1.	Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
3. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.

Akcjonariusz przedstawił stosowne projekty uchwał. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt „Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki” Akcjonariusz uzasadnił potrzebą umożliwienia akcjonariuszom Spółki uzyskania od Zarządu informacji o działalności Spółki oraz ewentualnie, w zależności od uzyskanych informacji i przebiegu NWZ Spółki, złożenia Zarządowi wniosków przez akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść zmienionego porządku obrad i zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-28 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-12-28 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pią 28, grudzień 2018 15:01 Opublikował: Szymon Janucik