Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uchwały NWZ 15 stycznia 2019 r

Raport bieżący nr 2/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2019 r. wraz z informacją o oddanych głosach oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Z uwagi na nieustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, która miała być wybrana w drodze głosowania grupami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.
Żaden z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-16 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-01-16 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
śro 16, styczeń 2019 09:46 Opublikował: Szymon Janucik