Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sprostowanie treści raportu bieżącego 5/2019

Raport bieżący nr 6/2019

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _…_, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _Spółka, Emitent_ niniejszym dokonuje sprostowania pomyłki pisarskiej jaka wystąpiła we fragmencie raportu bieżącego nr 5/2019.
Było:
"8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 27.609.982 akcji Spółki, co stanowi 29,06% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 25.129.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 29,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę."
Powinno być:
"8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 27.609.982 akcji Spółki, co stanowi 29,06% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 27.609.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 29,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę."
W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 5/2019 pozostaje bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-02-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu 
2019-02-21 Tomasz Rogala Członek Zarządu

czw 21, luty 2019 15:42 Opublikował: Przemysław Modzelewski