Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Raport bieżący nr 22/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 z dnia 29 marca 2019 r., obejmującej następujące zmiany:

  1. w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 (uwzględniającym ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie):

  1. na stronie 6 słowa:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 23.345.498; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 24,57%”

zastąpiono słowami:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – liczba akcji 23.345.498 liczba głosów: 1.929.768; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 2,03% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”.

  1. na stronie 7 słowa:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 27.609.982; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA - 29,06%”

zastąpiono słowami:

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – liczba akcji 27.609.982 liczba głosów: 2.205.252; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 2,32% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”.

  1. na stronie 52 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych

23 345 498

24,57%

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

Pozostali

15 497 140

16,31%

Ogółem

95 000 000

100,00%

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych*

23 345 498 / 1 929 768

24,57% / 2,03%

Michał Skotnicki**

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki **

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

Pozostali

15 497 140

16,31%

Ogółem

95 000 000

100,00%

*Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

** Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

  1. stronie 53 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych

27 609 982

29,06%

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

Pozostali

11 232 656

11,82%

Ogółem

95 000 000

100,00%

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

 

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych*

27 609 982 / 2 205 252

29,06% / 2,32%

Michał Skotnicki**

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki **

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

Pozostali

11 232 656

11,82%

Ogółem

95 000 000

100,00%

*Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

  1. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, tj. na stronie 35 słowa;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 27.609.982; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 29,06%”

zastąpiono słowami;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 27.609.982 - liczba głosów 2.205.252; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 2.32% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”

  1. w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, na stronie 40 słowa;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba głosów: 27.609.982; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 29,06%”

zastąpiono słowami;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - liczba akcji: 27.609.982 - liczba głosów 2.205.252; udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 2.32% (stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”

Skorygowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018:stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwiec 2019 16:51 Opublikował: Szymon Janucik